Indicatoren voor de kwaliteit van langdurige zorg, een goede zaak?

Europa wil zich meer gaan bezighouden met sociaal beleid. Het heeft daartoe een document aangenomen waarin sociale rechten van burgers worden vastgelegd (the Pillar of Social Rights).
Eén van de thema’s waar Europa nu aan gaat werken is het vaststellen van indicatoren voor de kwaliteit van langdurige zorg. De bedoeling is, dat deze er toe zullen bijdragen dat de kwaliteit van de langdurige zorg in alle lidstaten omhoog gaat.
OVN-NL betwijfelt of dit een goede zaak is. In onderstaande notitie wordt aangegeven waarom dit initiatief grote kans heeft in zijn tegendeel te verkeren. In Nederland hebben wij immers al ervaring op dit gebied en deze is niet onverdeeld gunstig. Er zijn vele andere manieren waarop Europa hetzelfde doel zou kunnen trachten te verwezenlijken.

download Indicatoren langdurige zorg_Eng

Verkrijgbaarheid van medicijnen buiten kantoortijd

Wie ’s nachts of in het weekend door een arts van de huisartsendienst of de spoedeisende hulp medicijnen krijgt voorgeschreven zal de mededeling krijgen dat hij/zij deze kan ophalen in de dienstapotheek. Dienstapotheken zijn apotheken, die de medicijnverstrekking verzorgen buiten de normale openingstijden. Deze apotheken zijn een kostbare voorziening, er zijn er dus weinig. Daarom bevinden zij zich meestal op een aanzienlijke afstand van de patiënt die de medicijnen nodig heeft. Wanneer het een probleem is, bij voorbeeld voor een alleenwonende oudere, om de medicijnen op te halen en wanneer er ook geen familielid, buur of vriend is die dit kan doen, bestaat de mogelijkheid de medicijnen thuis te laten bezorgen. Dit kan alleen als de voorschrijvend arts op het recept aangeeft dat de medicijnen bezorgd moeten worden.

Advies aan patiënten die ’s nachts of in het weekend medicijnen nodig hebben: als je zelf niet in staat bent te regelen dat de medicijnen worden opgehaald, vraag dan aan de arts om op het recept te zetten dat de medicijnen moeten worden bezorgd. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden, wel aan het gebruik van de dienstapotheek. Daarvoor moet een toeslag worden betaald die ten laste komt van het eigen risico.

Mobility Scouts

OVN-NL is één van de vijf partners van het Europese ‘Mobility Scouts’ project (2016-2018).

Het idee van het project ́ Mobility Scouts ́ is dat ouderen worden aangesproken om het heft in eigen handen te nemen en hun kennis, kunde en netwerken in te zetten voor hun eigen buurt, stad of dorp. Dit doen zij in samenwerking met andere ouderen, de lokale overheid, politiek en (maatschappelijke) organisaties. Het doel is om met elkaar en in samenwerking met overheden en organisaties de leefomgeving beter toegankelijk en vriendelijk te maken voor iedereen.
Hierbij gaat het om toegankelijkheid van voorzieningen zoals vervoer, wonen, welzijn en zorg, de inrichting van de publieke ruimte, sociale contacten, maar ook informatie en communicatie.
De ‘Mobility Scouts’ zijn niet alleen ‘verkenners’. Zij zijn ook ambassadeurs en aanjagers die andere ouderen uitnodigen om mee te denken, samen initiatieven te ontwikkelen en in gang te zetten in hun eigen buurt, stad of dorp.

Voor meer informatie kunt hier onze folder bekijken.
U kunt ook de website van het project bezoeken: www.mobility-scouts.eu

Lancering prijsvraag WHO CARES

Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.
De initiatiefnemers zoeken innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

Over de implementatie van het Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA)

In 2002 werd door de Verenigde Naties een conferentie belegd over veroudering. Deze conferentie resulteerde in een actieplan: the Madrid International Plan of Action on Ageing, kortweg MIPAA. De verschillende regio’s van de VN stelden vervolgens een strategie op voor de uitvoering van het plan. Onderdeel daarvan is dat de VN-leden eens in de vijf jaar een rapport uitbrengen over hun vorderingen met de uitvoering. In 2017 moet voor de derde maal gerapporteerd zijn.Eind oktober 2016 publiceerde het Ministerie van VWS het Nederlandse rapport Report on the Regional Implementation Strategy (RIS) of the Madrid International Plan of Action (MIPAA) in The Netherlands. Third Review and Appraisal.

De reactie op dit rapport van het Oudere Vrouwen Netwerk Nederland (OVN-NL) vindt u hier

Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

cedaw-networkOVN-NL behoort tot de 76 organisaties die het Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag ondertekenden. Voor de definitieve tekst (in PDF) van Unfinished Business – Women’s Rights in the Netherlands. Shadow report by Dutch NGO’s and CSO’s zoals gestuurd naar het CEDAW-Comité in Genève, klik hier

Active 80+: de beleidsaanbevelingen

koekjesHet Active 80+ partnerschap heeft – in nauwe samenwerking met experts uit heel Europa – beleidsaanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Klik hier om de aanbevelingen te downloaden.

Handboeken Active 80+ gereed

handboekenOudere Vrouwen Netwerk Nederland is verheugd als partner in het Europese project Active80+ een deel van de resultaten van het project in de vorm van twee handboeken voor belangstellenden beschikbaar te stellen.
Het Handboek voor de Praktijk is bedoeld voor vrijwilligers en medewerkers, die ideeën willen ontwikkelen over het coachen, de empowerment en de ondersteuning van mensen op hoge leeftijd. Behalve algemene informatie over deze thema’s biedt dit handboek veel voorbeelden van projecten, die in vervolg op de Active80+ trainingen in de vijf partnerlanden werden uitgevoerd.
Het Handboek voor Trainers is richt zich met name tot organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn, trainers/opleidingen en trainingsinstituten (volwasseneneducatie). Met dit handboek kunnen zij hun stafmedewerkers en vrijwilligers, die voor en met mensen op hoge leeftijd werken, inspireren en een handreiking bieden om een coachende rol te vervullen voor tachtigplussers die op een leerzame en zinvolle wijze betrokken willen zijn bij hun gemeenschap.

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Email aan secretariaat sturen

Wilt u een bericht aan het secretariaat sturen, klik dan hier.

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.